Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin sản phẩm

01 Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán tài chính theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC
02 Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp: thương mại - dịch vụ, xây lắp, sản xuất
03 Đáp ứng cả hai phương án cài đặt Online và Offline
04 Cung cấp nhiều báo cáo quản trị phân tích số liệu
05 Chi phí đầu tư phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Facebook