Các bước lên báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Moka

Để lên báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Moka. Các bạn thực hiện qua 07 bước sau:
 • Bước 1: Khai báo cáo thông tin cơ sở
 • Bước 2: Khai báo các danh mục như danh mục tài khoản; danh mục khách hàng(nhà cung cấp, nhân viên); dang mục hàng hoá, danh mục vụ việc …
 • Bước 3: Cập nhật các số dư đầu kỳ cho các danh mục
 • Bước 4: Cập nhật các chứng từ phát sinh
 • Bước 5: Thực hiện các thao tác cuối kỳ như tính khấu hao TSCĐ, CCDC; tính giá vốn; Các bút toán kết chuyển cuối kỳ; cá bút toán phân bổ cuối kỳ…
 • Bước 6: Kiểm tra đối chiếu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết khi lên báo cáo
  • Kiếm tra Tk 242 với bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ’
  • Kiểm tra Tk 214 với bảng tính khấu hao TSCĐ
  • Kiểm tra Tk 156, 152, 153 với tổng hợp nhập xuất tồn
  • Kiểm tra Tk 1331, 3331 với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra
 • Bước 7: Lên báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối phát sinh
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *