Phần mềm Moka Accounting ứng dụng cho các doanh nghiệp xây dựng

Ngoài việc đáp ứng nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Phần mềm kế toán Moka Accounting còn phù hợp với các nghiệp vụ của kế toán ngành xây lắp và xây dựng công trình. Moka Accounting đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của ngành xây dựng như sau:

1. Quản lý tính giá thành từng công trình xây lắp, công trình xây dựng

Phần mềm kế toán Moka Accounting đáp ứng được việc tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng công trình xây lắp, xây dựng
  • Tập hợp chi phí trực tiếp cho từng công trình theo từng khoản mục chi phí
  • Phân bổ các chi phí chung (chi phí gián tiếp) cho từng công trình theo nhiều tiêu thức tính hệ số khác nhau
  • Đánh giá dở dang của từng công trình, xác định những công trình phát sinh doanh thu để ghi nhận giá thành công trình
  • Nhập dự toán cho từng công trình

2. Quản lý hàng tồn kho

Phần mềm kế toán Moka Accounting cho phép:
  • Theo dõi số dư ban đầu theo từng công trình
  • Nhập mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho từng công trình
  • Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng công trình
  • Tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo từng kho và từng công trình

3. Quản lý công nợ

Phần mềm kế toán Moka Accounting đáp ứng được công tác theo dõi công nợ của từng công trình
  • Công nợ phải thu, phải trả
  • Công nợ tạm ứng của nhân viên
  • Theo dõi nghiệm thu công trình theo từng gia đoạn

4. Các báo cáo tổng hợp theo công trình

  •  Báo cáo tổng hợp công trình theo từng khoản mục phí
  •  Báo cáo tổng hợp giá thành công trình
  •  Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng công trình
  •  Báo cáo so sánh chi phí thực tế so với dự toán
Để tìm hiểu chi tiết hơn về phần mềm kế toán Moka Accounting ứng dụng cho các doanh nghiệp xây lắp, xây dựng tham khảo Tại đây

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *