Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ 2020

Nhiều chính sách tiền lương mới năm 2020 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2020:

1. Mức tiền lương đóng bảo hiểm

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN áp dụng từ ngày 01/01/2020 như sau:

  • Vùng I: mức 4.420.000 đồng/tháng;
  • Vùng II: mức 3.920.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: mức 3.430.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: mức 3.070.000 đồng/tháng;
  • Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó đảm bảo mức lương trảcho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất;
  • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.
  • Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản lương bổ sung theo quy định phải đóng BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2. Công chức ngành Ngân hàng có hệ số lương cao nhất đến 8,0

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Thông tư số 12/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng. Theo đó, công chức ngành ngân hàng gồm 6 chức danh: Kiểm soát viên cao cấp, Kiểm soát viên chính, Kiểm soát viên, Thủ kho, Thủ quỹ và Kiểm ngân. Trong đó, Kiểm soát viên cao cấp là công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất đến 8,0 và mức lương hiện tại là 11,92 triệu đồng/tháng. Đến 01/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức lương của nhóm đối tượng này sẽ tăng lên 12,8 triệu đồng/tháng…

3. Lương Kế toán viên cao nhất đến 12,08 triệu đồng/tháng

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương ngạch công chức ngành kế toán được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 77 năm 2019 . Theo đó, Kế toán viên cao cấp được xếp lương theo công chức loại A3, nhóm 2; Có hệ số lương từ 5,75 – 7,55 và trong năm 2020 có mức lương cụ thể như sau:
  • Từ nay đến 30-6/2020: Từ 8,568 triệu đồng/tháng – 11,25 triệu đồng/tháng;
  • Từ 1-7-2020 trở đi: Từ 9,2 triệu đồng/tháng – 12,08 triệu đồng/tháng.

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *